QUÁ TRÌNH EU ĐA DẠNG HÓA NGUỒN CUNG CẤP VÀ GIẢM PHỤ THUỘC VÀO NGUỒN NĂNG LƯỢNG TỪ NGA

  • Lê Hoàng Kiệt
  • Trần Xuân Hiệp
  • Trần Văn Thống
  • Nguyễn Ánh Minh
Từ khóa: năng lượng; EU; Nga; Ukraine

Tóm tắt

Bài viết sử dụng phương pháp phân tích định tính và phương pháp lịch sử thông qua các nguồn dữ liệu thứ cấp được thu thập vào tháng 08/2023 nhằm làm rõ hoàn cảnh lịch sử EU bắt đầu hợp tác năng lượng với Nga trong giai đoạn Chiến tranh Lạnh, và quá trình EU đa dạng hóa nguồn cung cấp và giảm phụ thuộc vào nguồn năng lượng từ Nga trong giai đoạn 2019-2022. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng EU đã giảm 48,1% nguồn năng lượng nhập khẩu từ Nga và đạt được sự đa dạng hóa đáng kể trong nguồn cung cấp từ các quốc gia khác. Điều này cho thấy EU đã thực hiện thành công bước đi quan trọng để đảm bảo an ninh năng lượng và sự tự chủ chiến lược

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-01