CHỦ QUYỀN QUỐC GIA TRONG KHÔNG GIAN MẠNG: THỰC TIỄN QUỐC TẾ VÀ VIỆT NAM

  • Trần Phạm Sĩ Nguyên
Từ khóa: không gian mạng; quan hệ quốc tế; chủ quyền quốc gia; Việt Nam

Tóm tắt

Cùng với vùng đất, vùng nước, vùng trời và lòng đất thuộc phạm trù lãnh thổ quốc gia, không gian mạng hiện nay được các quốc gia trên thế giới chú trọng xem là một khu vực có lợi ích (domain) trên phương diện chủ quyền quốc gia. Thông qua việc thu thập dữ liệu và dựa trên lí thuyết quan hệ quốc tế, nền tảng pháp lí, bài viết này phân tích khái quát vấn đề chủ quyền quốc gia trong không gian mạng; theo đó, quốc gia là chủ thể có vai trò, mức độ hoạt động và khả năng tương tác, lợi ích khác nhau trong một môi trường quan hệ quốc tế. Bài viết đồng thời liên hệ vấn đề chủ quyền quốc gia trong không gian mạng với thực tiễn quốc tế ở một số quốc gia và thực tiễn tại Việt Nam thông qua lí luận của Đảng, Nhà nước và công tác triển khai trong thực tế được thể hiện qua khả năng quản lí không gian mạng bằng chính sách và pháp luật tiêu biểu: Luật An ninh mạng 2018; từ đó, tăng cường khẳng định chủ quyền Việt Nam trên không gian mạng, vì đây là bộ phận quan trọng của chủ quyền quốc gia nhằm mưu cầu, phát huy, bảo đảm an ninh và lợi ích của quốc gia trong không gian mạng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-01