NHU CẦU PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CỦA GIẢNG VIÊN DẠY TIẾNG ANH TẠI MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

  • Ngô Huỳnh Hồng Nga
Từ khóa: ngoại ngữ tiếng Anh; giảng viên tiếng Anh; phát triển chuyên môn nghiệp vụ

Tóm tắt

Bài viết này vận dụng phương pháp hiện tượng học (phenomenology) để điều tra nhu cầu phát triển chuyên môn nghiệp vụ (PTCMNV) của giảng viên (GV) dạy tiếng Anh tại một trường đại học công lập ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Vận dụng lí thuyết học tập của người trưởng thành, bài viết cho thấy các GV dạy tiếng Anh có nhu cầu tham gia các hoạt động PTCMNV được tổ chức thường xuyên, có nội dung phù hợp, có tính hợp tác và phù hợp với các giai đoạn nghề nghiệp. Bên cạnh đó, bài viết cũng chỉ ra các vấn đề quan trọng nhằm hỗ trợ nhà quản lí trong việc lập kế hoạch và khi tổ chức, triển khai các hoạt động PTCMNV cho GV.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-01