NHẬN THỨC CỦA GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG VỀ CÁC TIÊU CHÍ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC

  • Nguyễn Võ Anh
  • Nguyễn Thị Ngọc Xuân
Từ khóa: nhận thức; tiêu chí; trường học hạnh phúc; giáo viên phổ thông

Tóm tắt

Bài báo cung cấp thực tiễn nhận thức của giáo viên phổ thông về xây dựng trường học hạnh phúc thông qua bảng câu hỏi khảo sát dựa trên 03 nhóm tiêu chí. Nội dung nghiên cứu chủ yếu tập trung vào nhận thức của giáo viên từ những khái niệm cơ bản hình thành nên trường học hạnh phúc đến các tiêu chí quan trọng. Kết quả nghiên cứu cho thấy đa phần giáo viên đánh giá nhận thức của mình về các tiêu chí xây dựng trường học hạnh phúc tại các trường học phổ thông ở mức trung bình đến khá. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế nhất định trong nhận thức về tiêu chí xây dựng trường học hạnh phúc của giáo viên phổ thông. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức về trường học hạnh phúc cho giáo viên phổ thông nói riêng và giáo viên các cấp nói chung rất quan trọng cần được quan tâm hơn nữa. Bên cạnh đó, cần đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm tăng hiệu quả trong xây dựng trường học hạnh phúc

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-01