SỰ HÀI LÒNG HÔN NHÂN CỦA NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  • Đào Thị Duy Duyên
Từ khóa: người trưởng thành; giới tính; hài lòng hôn nhân; tôn giáo

Tóm tắt

Bài viết này sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp điều tra bằng bảng hỏi và phương pháp xử lí số liệu thống kê toán học để tìm hiểu thực trạng sự hài lòng hôn nhân (HN) của người trưởng thành tại Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) và so sánh sự khác biệt theo giới tính, độ tuổi, độ dài HN, tôn giáo. Khách thể nghiên cứu là 653 người trưởng thành tuổi từ 20 đến 60 đang sống tại TPHCM. Kết quả nghiên cứu cho thấy 57,5% người trưởng thành cảm nhận khá hài lòng, rất hài lòng về HN. Tuy nhiên, vẫn có 17,3% người cảm nhận ít và chưa hài lòng HN, 25,1% hài lòng ở mức trung bình. Bài báo cũng cung cấp một số khía cạnh quan trọng của HN có mức độ hài lòng HN cao nhất, thấp nhất. Có sự khác biệt mức độ hài lòng HN của người trưởng thành tại TPHCM theo giới tính, nam giới hài lòng cao hơn nữ giới. Những vợ chồng có cùng niềm tin tôn giáo tín ngưỡng có sự hài lòng HN cao hơn những người ở trường hợp khác. Không có sự khác biệt điểm trung bình hài lòng HN theo độ tuổi và theo độ dài HN trong mẫu nghiên cứu

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-01