So sánh kết quả định vị tuyệt đối xử lý bằng Bernese và theo dịch vụ định vị trực tuyến (Online PPP service)

Nguyễn Viết Thuận1*, Trần Văn Phong1, Văn Đức Tùng1, Hoàng Quang Vinh1, Nguyễn Thị Thanh Hương1, Vũ Tuấn Hùng1, Đào Hải Nam1

  • Tạp chí Trắc địa – Bản đồ
Từ khóa: GPS; Precise Point Positioning (PPP); Web-Based Online Services

Tóm tắt

Hiện nay, các dịch vụ định vị trực tuyến dựa trên Web được phát triển bởi một số tổ chức; thân thiện với người dùng, không giới hạn và hầu hết đều miễn phí; đã trở thành một sự thay thế đáng kể so với phần mềm khoa học và thương mại có chi phí cao. Nnghiên cứu thử nghiệm này đã được thực hiện trên trạm LANG để tìm ra sự khác biệt về các dịch vụ trực tuyến dựa trên Web được sử dụng nhiều nhất trên toàn thế giới (cụ thể là CSRS-PPP, GAPS). Các dịch vụ này sử dụng các phương pháp tiếp cận giải pháp định vị điểm tuyệt đối và chính xác (PPP- Precise Point Positioning). Tọa độ PPP của trạm được ước tính bằng cách sử dụng cả dịch vụ trực tuyến và phần mềm Bernese 5.2 từ bộ dữ liệu GPS 24 giờ, sau đó tính toán sự khác biệt về tọa độ giữa các dịch vụ trực tuyến và phần mềm xử lý Bernese. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng cho từng giải pháp khác biệt là dưới 10 mm đối với dịch vụ trực tuyến định vị điểm chính xác. Độ chính xác vị trí điểm thu được từ các dịch vụ trực tuyến cung cấp giải pháp có độ chính xác cao có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng kỹ thuật và phân tích trắc địa

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-03-30