Trắc địa - Bản đồ, Viễn thám, GIS, Khoa học trái đất, Tài nguyên và Môi trường, Biến đổi khí hậu, Quản lý đất đai, Bất động sản
Quay trở lại chi tiết bài viết Về khả năng ứng dụng bản đồ và cơ sở dữ liệu địa không gian trong điều hành phát triển kinh tế của Chính phủ Tải xuống tải PDF