Giám sát ô nhiễm chất phóng xạ trong nước biển bằng tích hợp công nghệ viễn thám và số liệu quan trắc thực địa

Trần Ngọc Tưởng1*, Phạm Hồng Hải1, Lê Thành An2, Nguyễn Duy Phương2, Lương Chính Kế3, Lê Minh3

  • Tạp chí Trắc địa – Bản đồ
Từ khóa: : Ô nhiễm chất phóng xạ, huỳnh quang, bức xạ, khuếch tán

Tóm tắt

Môi trường biển hiện nay đang là vấn đề được thế giới quan tâm trước áp lực về ô nhiễm, đặc biệt ô nhiễm chất phóng xạ do chất thải rắn, nước làm mát từ của lò phản ứng hạt nhân từ các nhà máy điện nguyên tử thải ra. Việt Nam là quốc gia biển chịu ảnh hưởng chung trong vấn đề ô nhiễm này. Bài báo giới thiệu phương pháp phát hiện sự bất bình thường của môi trường nước biển và kết hợp với lấy mẫu thực địa để tìm ra nguyên nhân của nguồn ô nhiễm, trước hết cho mục đích ô nhiễm chất phóng xạ. Phương pháp đề xuất dựa vào hiện tượng huỳnh quang phát ra của thực vật phù du mà cảm biến vệ tinh thu nhận được khi chúng hấp thụ bức xạ Mặt trời để quang hợp trao đổi chất và thải ôxy. Nghiên cứu của chúng tôi mới ở giai đoạn đầu về phần lý thuyết sẽ được chia xẻ ở đây. Kết quả thực nghiệp sẽ được giới thiệu vào dịp tiếp theo.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-03-30