Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ lắp đặt Internet của Công ty Viettel Cần Thơ – Chi nhánh Ô Môn

  • Tô Anh Dũng
  • Lê Phạm Quế Chi
Từ khóa: Chất lượng dịch vụ, Công ty Viettel Cần Thơ – Chi nhánh Ô Môn, nhân tố ảnh hưởng, sự hài lòng

Tóm tắt

Mục đích của nghiên cứu nhằm đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ lắp đặt Internet của Công ty Viettel Cần Thơ – Chi nhánh Ô Môn. Dựa trên mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ SERVPERF, nghiên cứu đề xuất sử dụng mô hình gồm sáu nhóm biến ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ bao gồm: Sự tin cậy, Sự đáp ứng, Năng lực phục vụ, Sự đồng cảm, Phương tiện hữu hình và Giá cả cảm nhận. Với mẫu thu thập được gồm 186 quan sát từ các khách hàng ở quận Ô Môn đã sử dụng dịch vụ lắp đặt Internet của Công ty. Sau khi kiểm định thang đo bằng độ tin cậy Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá – EFA các nhóm trên được phân nhóm lại và hình thành bảy nhân tố. Sau đó, mô hình đã điều chỉnh lại với nhân tố mới nhận được là Đường truyền. Áp dụng phương pháp hồi quy tuyến tính đa biến, kết quả nghiên cứu cho thấy các nhân tố có ảnh hưởng nhiều nhất theo thứ tự từ cao tới thấp đến chất lượng dịch vụ này là Giá cả cảm nhận, Năng lực, Đường truyền, Sự tin cậy, Sự đồng cảm, Sự đáp ứng và Phương tiện hữu hình. Từ đó, nghiên cứu đưa ra các đề xuất hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ của Công ty.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-08-10