Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi công dân tổ chức của người lao động tại Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế

  • Nguyễn Ánh Dương
  • Nguyễn Hoàng Bảo Trâm
  • Trương Thị Ngọc Anh
Từ khóa: Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế, Hành vi công dân tổ chức, nhân tố ảnh hưởng

Tóm tắt

Một tổ chức thành công cần có những người lao động sẵn sàng làm nhiều hơn những nhiệm vụ được nêu trong bản mô tả công việc. Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến hành vi công dân tổ chức của người lao động tại Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế. Số người lao động đang làm việc tham gia vào quá trình khảo sát là 203. Nghiên cứu sử dụng kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và hồi quy đa biến. Kết quả nghiên cứu cho thấy có bốn nhân tố ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê đến hành vi công dân tổ chức của người lao động, với mức độ tác động giảm dần, bao gồm: cam kết tổ chức, hỗ trợ từ tổ chức, sự hài lòng và sự gắn kết, với hệ số tương quan R2 = 0,60. Trong khi đó, nghiên cứu này không phát hiện tác động có ý nghĩa thống kê của lãnh đạo đến biến phụ thuộc. Truyền cảm hứng, tăng cường các chính sách hỗ trợ, khảo sát sự hài lòng cũng như sắp xếp vị trí công việc phù hợp cho người lao động là những hàm ý quản trị được đề xuất đến lãnh đạo Công ty nhằm thúc đẩy hành vi công dân tổ chức của người lao động trong thời gian tới.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-08-10