BIẾN ĐỔI VĂN HÓA LÀNG NGHỀ VẠN PHÚC - SỰ THAY ĐỔI TẤT YẾU KHI GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH HIỆN NAY

  • NGUYỄN THỊ THANH LOAN
Từ khóa: Một số khái niệm chung về sự biến đổi văn hóa, Nghề và người làng lụa Vạn Phúc hiện nay, Sự thay đổi làng nghề Vạn Phúc khi gắn với phát triển du lịch

Tóm tắt

Văn hóa là giá trị tinh thần và vật chất của con người đưa con người đến thế giới văn minh và phát triển. Văn hóa là sản phẩm được hình thành, tích lũy qua các giai đoạn lịch sử để trở thành cái đẹp, có giá trị và là thước đo nhân bản con người. Văn hóa liên kết con người giữa quá khứ, hiện tại, tương lai… Văn hóa có tính hệ thống, tính giá trị, tính nhân sinh, tính lịch sử vì nó luôn vận
động, kế thừa và biến đổi. Văn hóa luôn được con người sáng tạo, tác động vào tự nhiên để phù hợp với quy luật phát triển, sự giao thoa hội nhập với thế giới. Biến đổi văn hóa, một khái niệm đa diện đang tác động, ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều thành tố văn hóa trong đó có các làng nghề truyền thống ở Việt Nam. Vạn Phúc luôn được biết đến là trung tâm tơ lụa xuyên suốt chiều dài
lịch sử, sự thay đổi khi gắn với phát triển du lịch để bảo tồn các giá trị văn hóa làng nghề, thúc đẩy quá trình sản xuất sản phẩm lụa truyền thống thành hoạt động xác nhận hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng đem lại giá trị thương mại để phát triển bền vững làng nghề. Sự biến đổi định lượng theo giá trị vật chất và tinh thần qua thực tế tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông hiện nay đó là sự dịch chuyển theo cơ chế thị trường linh hoạt gắn với phát triển du lịch để thu hút du khách trong và ngoài đến tìm hiểu, tham quan và mua sắm phù hợp với điều kiện bối cảnh của xã hội đương đại.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-02-21