BIẾN ĐỔI CƠ CẤU XÃ HỘI – NGHỀ NGHIỆP VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN VĂN HÓA NÔNG THÔN HIỆN NAY

  • TRỊNH VƯƠNG CƯỜNG
Từ khóa: Biến đổi cơ cấu xã hội – nghề nghiệp, văn hóa nông thôn, biến đổi văn hóa nông thôn

Tóm tắt

Quá trình đổi mới đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đưa đến những biến đổi mạnh mẽ trong đời sống kinh tế - xã hội của các cộng đồng dân cư nông thôn, từ phương thức sản
xuất, cơ cấu nghề nghiệp, đến tổ chức xã hội, phân bố dân dân cư,... Đi cùng với đó là những biến đổi trong đời sống văn hoá của người dân nơi đây, nhất là ở những nơi có sự chuyển đổi một
phần đáng kể diện tích đất nông nghiệp sang phục vụ cho các mục tiêu phi nông nghiệp, từ lối sống (nếp ăn, mặc, ở) đến các sinh hoạt văn hoá, lễ hội, phong tục tập quán, thực hành tín ngưỡng, tôn giáo. Quá trình chuyển đổi nói trên là xu hướng mang tính tất yếu trong sự vận động và phát triển của văn hóa, nên nhìn chung nó có tác động tích cực đối với sự phát triển của đời sống người dân nông thôn nói chung cũng như bức tranh văn hóa nông thôn nói riêng, tuy nhiên bên cạnh đó, cũng cho thấy những ảnh hưởng tiêu cực đồng thời đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-02-21