NHỮNG GIÁ TRỊ TIÊU BIỂU TRONG SẢN PHẨM SƠN MÀI VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI

  • ĐẶNG MAI ANH
Từ khóa: Sơn mài, sản phẩm sơn mài, thiết kế sản phẩm sơn mài

Tóm tắt

Truyền thống văn hóa của người Việt Nam được khẳng định trong nghệ thuật lâu đời của ông cha ta, được đúc qua nhiều thế hệ xây dựng và vun đắp. Nghệ thuật của người Việt vốn rất phong phú và đa dạng, với nhiều lĩnh vực từ văn thơ, ca hát, biểu diễn, nhiếp ảnh, mỹ thuật… mỗi nghệ thuật tạo nên những giá trị riêng biệt đem đến những sự cảm nhận riêng biệt, tạo nên những giá trị truyền thống của người Việt Nam. Truyền thống văn hóa của người Việt Nam được khẳng định trong nghệ thuật lâu đời của ông cha ta, được đúc qua nhiều thế hệ xây dựng và vun đắp. Nghệ thuật của người Việt vốn rất phong phú và đa dạng, với nhiều lĩnh vực từ văn thơ, ca hát, biểu diễn, nhiếp ảnh, mỹ thuật… mỗi nghệ thuật tạo nên những giá trị riêng biệt đem đến những sự cảm nhận riêng biệt, tạo nên những giá trị truyền thống của người Việt Nam.

Trong nhiều các nghệ thuật truyền thống, Mỹ thuật truyền thống đã và đang góp phần đưa bản sắc văn hóa của Việt Nam chúng ta luôn được khẳng định và giữ những giá trị đáng tự hào. Với nhiều tác phẩm mỹ thuật qua nhiều thời kỳ lịch sử các tác phẩm mỹ thuật từ truyền thống đến đương đại ngày nay, qua nhiều tác phẩm mang được hình thức và nội dung hàm chứa. Đó không chỉ là những tác phẩm nhằm thưởng thức nghệ thuật thuần túy, mà là những giá trị văn hóa nghệ thuật Việt Nam qua từng thời kỳ, góp phần làm giàu và dày thêm vào kho tàng truyền thống nước nhà. Nằm trong dòng chảy của Mỹ thuật Việt Nam, nghệ thuật sơn mài nói chung, thiết kế sản phẩm sơn mài ứng dụng nói riêng, tuy ra đời muộn hơn nhưng qua mỗi sản phẩm của các nghệ nhân, họa sĩ cũng đã khẳng định những giá trị thiết thực ứng dụng làm đẹp cho cuộc sống, mang lại những giá trị vẻ đẹp về tinh thần, giá trị thẩm mỹ gắn với công năng, đồng thời cũng là những đóng góp việc lưu truyền giá trị truyền thống đến với cuộc sống thực tại của xã hội, vào những sáng tác đương đại để dòng chảy truyền thống được xuyên suốt, đi vào từng sản phẩm của cuộc sống, đưa các giá trị mỹ thuật truyền thống gắn bó thực sự với con người Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-02-21