Xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

  • Nguyễn Thế Công
  • Trần Xuân Miễn
Từ khóa: Cơ sở dữ liệu giá đất, Giá đất, Hệ thống thông tin đất đai, WebGIS

Tóm tắt

Hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai là nhiệm vụ rất quan trọng của ngành Tài nguyên và Môi trường trong giai đoạn 2021-2025 nhằm góp phần cải cách thủ tục hành chính, tăng tính minh bạch trong quản lý đất đai, cải thiện môi trường kinh doanh, hướng đến nền kinh tế số. Tuy nhiên, đến nay các địa phương trên cả nước mới chỉ tập trung nguồn lực cho xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, còn các cơ sơ dữ liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất… là các thành phần cấu thành cơ sơ dữ liệu đất đai hoàn chỉnh thì chưa được chú trọng đầu tư đúng mức. Cơ sở dữ liệu giá đất thực nghiệm tại nghiên cứu này thực hiện theo đúng quy trình tại Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT ngày 25/04/2017 và đảm bảo theo đúng chuẩn cơ sở dữ liệu đất đai quy định tại Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT ngày 28/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Dữ liệu giá đất được lấy từ bảng giá đất của tỉnh Vĩnh Phúc (giai đoạn 2020-2024, điều chỉnh năm 2021). Bài báo này giới thiệu quy trình và kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất tại xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Kết quả thực nghiệm cho thấy cơ sở dữ liệu giá đất được xây dựng theo các quy định hiện hành, chi tiết đến từng thửa đất, là dạng thông tin nền quan trọng và hỗ trợ tốt hơn cho các cơ quan quản lý đất đai, cơ quan thu thuế cũng như người sử dụng đất.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-11-10
Chuyên mục
Bài viết