Các kiểu thành hệ quặng và triển vọng khoáng sản Thori trên lãnh thổ Việt Nam

  • Trịnh Đình Huấn
  • Nguyễn Phương
  • Nguyễn Phương Đông
  • Trần Việt Anh
  • Lưu Công Trí
  • Trịnh Đức Thiện
  • Phan Hoàng Giang
Từ khóa: Đặc điểm phân bố, Phân vùng triển vọng thori, Việt Nam

Tóm tắt

Ở nước ta, khoáng sản thori đã được quan tâm trong các công trình nghiên cứu địa chất và điều tra khoáng sản từ đầu thập kỷ 60 của thế kỷ trước; tuy nhiên công tác điều tra, đánh giá về tiềm năng tài nguyên thori chưa được quan tâm đúng mức. Trên cơ sở tổng hợp, phân tích tài liệu từ các công trình nghiên cứu trước, kết hợp với tài liệu nghiên cứu của nhóm tác giả đã xác lập được 09 kiểu thành hệ quặng thori phân bố trong 03 vùng khoáng hóa có mức độ triển vọng khác nhau; trong đó 03 kiểu thành hệ: thorianit - uraninit trong pegmatit; basnhezit - thorit - uranpiroclo và đất hiếm - thori - urani trong thành tạo deluvi - proluvi là có triển vọng nhất.Kết quả nghiên cứu đã xác lập được 01 diện tích rất có triển vọng (cấp A), 06 diện tích triển vọng (cấp B) và 02 diện tích chưa rõ triển vọng (cấp C); đồng thời dự báo tài nguyên thori trong quặng đất hiếm ở mỏ Nậm Xe (Lai Châu) và khu Mường Hum (Lào Cai). Trong thời gian tới cần đẩy mạnh công tác điều tra, đánh giá thori cũng như nghiên cứu các chính sách về loại khoáng sản này; trước mắt cần tập trung ở các diện tích rất có triển vọng và có triển vọng, kết hợp nghiên cứu chuyên sâu về sinh khoáng thori trên 03 vùng khoáng hóa đã xác lập

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-11-11
Chuyên mục
Bài viết