Xây dựng mô hình rừng ngẫu nhiên dự báo tài nguyên và phân vùng triển vọng khoáng sản vàng khu vực Tam Kỳ - Phước Sơn, Quảng Nam

  • Bùi Thanh Tịnh
  • Nguyễn Tiến Dũng
  • Lương Quang Khang
  • Bùi Hoàng Bắc
  • Bùi Viết Sáng
Từ khóa: Dự báo tài nguyên, Phân vùng triển vọng, Random Forest, Tam Kỳ - Phước Sơn, Vàng

Tóm tắt

Vùng Tam Kỳ - Phươc Sơn có tiềm năng lớn khoáng sản vàng với 98 điểm vàng đã được phát hiện, nhưng việc đáng giá toàn bộ tiềm năng khoáng sản vàng trong vùng còn rất hạn chế làm cơ sở quy hoạch, thăm dò, khai thác khoáng sản vàng. Bài báo nghiên cứu sử dụng mô hình rừng ngẫu nhiên (Random Forest) xây dựng mô hình dự báo tài nguyên khoáng sản vàng và phân vùng triển vọng khoáng sản vàng vùng nghiên cứu. 12 yếu tố thành phần được lựa chọn để xây dựng bộ dữ liệu cho huấn luyện mô hình và phân vùng triển vọng khoáng sản vàng bao gồm: địa chất, hệ thống các đứt gãy (ĐBTN, TBĐN, AVT, AKT), dị thường địa vật lý Bughe, dị thường địa hóa bạc (A)g, vàng (Au), chì (Pb), kẽm (Zn), Đồng (Cu) và yếu tố nội suy khoảng cách ranh giới địa chất của các phức hệ địa chất liên quan đến khoáng hóa vàng. Bộ dự liệu được tạo ra từ các yếu tố thành phần là 12 bản đồ fuzzy. Bộ dữ liệu này kết hợp với vị trí của 98 điểm vàng tạo ra bộ dữ liệu để huấn luyện mô hình dự báo tài nguyên khoáng sản bằng thuật toán Random Forest. Mô hình sau khi huấn luyện được đánh giá bằng tập dữ liệu xác nhận. Kết quả mô hình dự báo tài nguyên khoáng sản Random Forest được huấn luyện tốt với độ chính xác là 95,99% trên tập huấn luyện và 83,05% trên tập dữ liệu xác nhận, hiệu suất của mô hình thực hiện xuất sắc trên cả tập dữ liệu huấn luyện và tập dữ liệu xác nhận, chỉ số AUC lần lượt bằng 0,993 và 0,95. Cuối cùng bản đồ phân vùng triển vọng khoáng sản được thành lập bằng cách sử dụng mô hình dự báo tài nguyên khoáng sản đã được huấn luyện. Phân chia vùng nghiên cứu thành 3 kiểu diện tích là triển vọng cao, trung bình và thấp. Diện tích triển vọng cao là 982,8 km2 bao phủ 71% số điểm mỏ, khoáng sản vàng đã biết.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-11-11
Chuyên mục
Bài viết