Kết quả và những giải pháp nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng của các tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ quân sự tỉnh Quảng Bình trong tình hình mới

  • Tiến Thành Nguyễn
  • Trương Trung Kiên

Abstract

Tự phê bình và phê bình là hình thức cơ bản, vấn đề có tính nguyên tắc và là chế độ thường xuyên...

điểm /   đánh giá
Published
2023-09-12
Section
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI