Trường chính trị Quảng Bình chú trong xây dựng văn hóa trường Đảng

  • Tiến Thành Nguyễn
  • ThS. Nguyễn Thị Trà Giang

Abstract

Trường Chính trị Quảng Bình là đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh ủy Quảng Bình....

điểm /   đánh giá
Published
2023-09-12
Section
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI