Nghiệm thu nhiệm vụ sự nghiệp khoa học và công nghệ: "Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu số môn lịch sử phục vụ khai thác, sử dụng trong dạy học cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình"

  • Tiến Thành Nguyễn
  • Trung Nghĩa

Abstract

Ngày 3/8/2023, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN cấp tỉnh tổ chức  nghiệm thu nhiệm vụ....

điểm /   đánh giá
Published
2023-09-13
Section
TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ