Hài hòa tiêu chuẩn quốc gia với tiêu chuẩn quốc tế góp phần nâng cao năng suất chất lượng

  • Tiến Thành Nguyễn
  • Theo Vietq.vn

Abstract

Hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam được bổ sung về số lượng, nâng cao về mức độ hài hòa với tiêu chuẩn...

điểm /   đánh giá
Published
2023-09-13
Section
TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ