Quay trở lại chi tiết bài viết Áp dụng giải thuật di truyền hỗ trợ tốỉ ưu hóa cho bộ điêu khiển LQR đối với hệ bóng thanh: Mô phỏng và Thực nghiệm Application of Using Genetic Algorithm in Supporting LQR Control Optimization for Ball and Beam: simulation and Experiment Tải xuống tải PDF