Quay trở lại chi tiết bài viết Đánh giá khả năng nhiễm nấm bệnh và tuyến trùng của một số giống hồ tiêu trong điều kiện nhà lưới Tải xuống tải PDF