MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT THƯƠNG HIỆU KHOA QUẢN LÝ THỂ DỤC THỂ THAO – TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  • PGS.TS. Nguyễn Hoàng Minh Thuận
  • Nguyễn Thị Thảo Vy
Từ khóa: Thương hiệu, nhận biết thương hiệu, liên tưởng thương hiệu, Khoa Quản lý TDTT – Trường ĐH TDTT TP HCM

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mục đích đo lường
mức độ nhận biết thương hiệu Khoa Quản lý Thể
dục thể thao (TDTT) – Trường Đại học Thể dục
thể thao thành phố Hồ Chí Minh (ĐH TDTT TP
HCM). Nghiên cứu tiến hành khảo sát hai thành
phần giá trị thương hiệu: nhận biết thương hiệu
và liên tưởng thương hiệu với khách thể nghiên
cứu 150 sinh viên

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-09-11
Chuyên mục
LÝ LUẬN & THỰC TIỄN THỂ DỤC THỂ THAO