LỰA CHỌN VÀ ỨNG DỤNG BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH CHO NAM VẬN ĐỘNG VIÊN BÓNG BÀN LỨA TUỔI 12-14 TỈNH NAM ĐỊNH

  • ThS. Nguyễn Huy Hoàng
Từ khóa: Bài tập, sức mạnh, nam vận động viên, lứa tuổi 12-14, tỉnh Nam Định

Tóm tắt

 Bằng phương pháp nghiên cứu khoa
học: Phân tích và tổng hợp tài liệu; phỏng
vấn, toạ đàm; quan sát sư phạm; kiểm tra sư
phạm; thực nghiệm sư phạm và toán học thống
kê chúng tôi đã lựa chọn được 26 bài tập phát
triển sức mạnh và 06 test đánh giá trình độ phát
triển sức mạnh có đủ độ tin cậy, tính thông báo
cho nam vận động viên Bóng bàn lứa tuổi 12-14
tỉnh Nam Định

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-09-11
Chuyên mục
THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO