Quay trở lại chi tiết bài viết Đổi mới trong kiểm tra, đánh giá việc sử dụng Google driver và Google siter để xây dựng bài kiểm tra trắc nghiệm trên máy tính tại Trường Đại học Hoa Lư Tải xuống tải PDF