Quay trở lại chi tiết bài viết Phát triển năng lực tự học của sinh viên khối ngành kỹ thuật thông qua sử dụng lớp học đảo ngược trong giảng dạy thực hành Tải xuống tải PDF