Một số giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về nhà ở tái định cư trên địa bàn TP Hà Nội

  • TRẦN THỊ ÚT

Tóm tắt

Nhà ở tái định cư có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện các dự án đầu tư phát triển, trong thời gian vừa qua thực trạng về nhà ở tái định cư trên địa bàn TP Hà Nội còn một số tồn tại bất cập mà nguyên nhân chính là do công tác quản lý nhà nước chưa nhiều nội dung để phát huy được rõ vai trò quản lý. Nội dung bài báo sẽ tập trung vào một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về nhà ở tái định cư tại TP. Hà Nội.

Từ khóa: giải pháp quản lý nhà nước; nhà ở tái định cư; TP Hà Nội

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-11-20
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC