Ảnh hưởng của điều kiện làm việc đến năng suất lao động của công nhân xây dựng

  • TS NGUYỄN HOÀI NGHĨA
  • THS TRẦN PHI HÙNG
  • THS PHẠM VĂN BẢO

Tóm tắt

Trong các nghiên cứu về năng suất lao động (NSLĐ), yếu tố về con người và điều kiện làm việc luôn là một trong những yếu tố được các doanh nghiệp xây dựng quan tâm hàng đầu. Nghiên cứu hướng đến việc xác định các yếu tố ảnh hưởng đến NSLĐ liên quan đến điều kiện làm việc của công nhân xây dựng trong các dự án tại khu vực phía Nam với các đối tượng tham gia khảo sát đến từ các vị trí giám đốc, phó giám đốc, quản lý đến lực lượng trực tiếp lao động. Dữ liệu thu về 120 bảng khảo sát hợp lệ và tiến hành đánh giá mức độ quan trọng của các nhân tố dựa trên giá trị trung bình (Mean). Kết quả cho thấy năm nhân tố ảnh hưởng hàng đầu có vai trò quyết định đến NSLĐ của công nhân xây dựng bao gồm: (1) tiếng ồn vượt ngưỡng khả năng chịu đựng; (2) môi trường nhiều bụi; (3) môi trường có chất phóng xạ; (4) nhiệt độ cao; và (5) lao động thủ công. Kết quả nghiên cứu mang tính tham khảo giúp cho các đơn vị quản lý dự án có góc nhìn tổng quan về các yếu tố ảnh hưởng đến NSLĐ của công nhân liên quan đến điều kiện làm việc. Thông qua việc đánh giá này, một số giải pháp cải thiện về điều kiện làm việc cũng đã được đề xuất nhằm làm tăng NSLĐ của công nhân xây dựng.

Từ khóa: năng suất lao động; ngành Xây dựng; nhân tố ảnh hưởng; giá trị trung bình; giải pháp cải thiện

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-11-21
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC