Phân tích khả năng chịu tải của cột bê tông cốt thép trong các điều kiện cháy khác nhau

  • LÊ HUY CHƯƠNG
  • CAO VĂN VUI

Tóm tắt

TÓM TẮT

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về khả năng chịu tải của cột bê tông cốt thép (BTCT) trong các điều kiện cháy (sốmặt bịcháy) khác nhau. Để đạt được kết quả này, cột BTCT có tiết diện 300300 mm bị cháy với nhiệt độ cháy theo tiêu chuẩn ISO 834 được phân tích bằng phương pháp mô phỏng. Quá trình phân tích được thực hiện bằng phần mềm SAFIR. Kết quả phân tích nhiệt được sử dụng để phân tích khả năng chịu lực dọc trục của cột theo mô hình phân lớp. Kết quả phân tích cho thấy rằng thời gian cháy làm giảm đáng kể khả năng chịu lực dọc của cột. Ngoài ra, điều kiện cháy đã làm giảm khả năng chịu lực của cột ở các mức độ khác nhau. Cụ thể, cột có bốn mặt bị cháy có độ giảm khả năng chịu lực lớn nhất. Giá trị độ giảm này lần lượt là 3%, 9%, 16% và 22% ứng với thời gian cháy 15, 30, 45 và 60 phút.

Từ khóa: Cột bê tông cốt thép; thời gian cháy; điều kiện cháy; lửa

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-19
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC