Khám phá các yếu tố chính ảnh hưởng đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn TP.HCM

  • NGUYỄN HOÀI NGHĨA
  • TRẦN CHÍ NGUYÊN
  • TRẦN ĐỨC HỌC
  • PHẠM VĂN BẢO

Tóm tắt

TÓM TẮT

Trong những năm vừa qua, tiến độ thực hiện nhiều dự án xây dựng trên địa bàn TP.HCM kéo dài so thời gian thực hiện dự kiến ban đầu, trong số đó, vướng mắc lớn nhất ở khâu giải phóng mặt bằng (GPMB). Mặc dù, cơ quan quản lý nhà nước các cấp đã ban hành hàng loạt chính sách, văn bản hướng dẫn để giảm bớt vướng mắc cho công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn. Tuy nhiên, các chính sách này vẫn còn nhiều bất cập, tồn tại, chưa đáp ứng được nguyện vọng, mong muốn của người dân, đặc biệt là mức giá bồi thường thiệt hại và ổn định đời sống, sản xuất cũng như giải quyết triệt để các vấn đề liên quan chậm trễ tiến độ giải phóng mặt bằng. Nghiên cứu này hướng đến việc xác định các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn TP.HCM. Nghiên cứu được tiến hành với các đối tượng từ các đơn vị Ban Quản lý dự án (BQLDA), chủ đầu tư, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng (BBTGPMB), các cơ quan quản lý nhà nước (QLNN), chính quyền địa phương (CQĐP) và một số người dân có tài sản thuộc diện giải phóng, mặt bằng trực thuộc địa bàn TP.HCM. Dữ liệu thu về 236 bảng khảo sát hợp lệ, các yếu tố được xếp hạng theo mức độ quan trọng và sau đó tiến hành phân tích nhân tố khám phá (EFA). Kết quả có 32 yếu tố được nhóm thành bảy nhân tố chính ảnh hưởng đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng bao gồm: 1) Yếu tố tổ chức thực hiện; 2) Yếu tố tài chính; 3) Yếu tố cộng đồng; 4) Yếu tố chính sách pháp lý; 5) Yếu tố đặc điểm dân cư; 6) Yếu tố vận dụng chính sách; và 7) Yếu tố năng lực, kinh nghiệm. Kết quả nghiên cứu đã xác định được các yếu tố tác động đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn TP.HCM, giúp các đơn vị liên quan có góc nhìn tổng quát, từ đó có kế hoạch, phương án thực hiện sắp tới nhằm nâng cao hiệu quả công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Từ khóa: Đền bù; giải phóng mặt bằng; yếu tố ảnh hưởng; vốn đầu tư công; phân tích nhân tố khám phá (EFA).

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-19
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC