Nhận dạng các nhân tố rủi ro và đề xuất giải pháp giảm thiểu rủi ro trong đầu tư xây dựng các dự án giao thông tại Việt Nam

  • TS PHẠM THỊ TRANG

Tóm tắt

TÓM TẮT:

Hiện nay, nhu cầu đầu tư xây dựng công trình giao thông trong cả nước đang tăng nhanh về quy mô và phạm vi với sự tham gia rộng rãi của toàn xã hội. Những tác động không ổn định của môi trường xung quanh và sự điều chỉnh bên trong của dự án dẫn đến nhiều thay đổi cơ bản đã được hoạch định ban đầu và làm thay đổi hiệu quả của dự án. Đó chính là sự tồn tại của rủi ro đối với các dự án giao thông tại Việt Nam. Quản lý hiệu quả các rủi ro của dự án là vấn đề mấu chốt quyết định sự thành công của dự án. Trên cơ sở nhận dạng được các rủi ro xảy ra trong dự án giao thông ở Việt Nam theo môi trường tác động, bài báo đã đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro trong quá trình đầu tư xây dựng các dự án
giao thông tại Việt Nam, tạo điều kiện cho các dự án được phát triển bền vững trong điều kiện môi trường không chắc chắn hiện nay.

Từ khóa: Dự án giao thông; rủi ro; quản lý rủi ro; giải pháp giảm thiểu rủi ro; giải pháp quản lý rủi ro

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-19
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC