So sánh tính toán nền móng theo các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành dựa vào điều kiện cường độ

  • TS PHẠM THẾ ANH
  • THS NGUYỄN TUÂN
  • TS NGUYỄN HOÀNG VIỆT
  • TS NGUYỄN HOÀNG VIỆT
  • PGS.TS NGUYỄN BẢO VIỆT

Tóm tắt

TÓM TẮT

Trong hệ thống tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam về xây dựng, một số tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) cho tính toán móng nông các công trình xây dựng tồn tại song song. Tuy nhiên, các quy định về nội dung tính toán hiện tại chưa thống nhất. Do đó, việc sử dụng trong thực tế sẽ có khó khăn và gây ảnh hưởng tới chi phí xây dựng. Ngoài ra, theo định hướng mới của Bộ Xây dựng về hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, sự đồng bộ và thống nhất về mặt nội dung là yêu cầu chính. Nghiên cứu này tiến hành so sánh tính toán nền móng theo một số tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành dựa vào điều kiện cường độ đất nền. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có sự khác nhau lớn trong việc tính toán nền móng giữa các tiêu chuẩn. Nghiên cứu cũng đưa ra kiến nghị cho việc thống nhất các tiêu chuẩn.

Từ khóa: Tính toán nền móng; phương pháp luận thiết kế; hệ số an toàn riêng phần; hệ số an toàn tổng thể; trạng thái giới hạn; TCVN 9362:2012; TCVN 11823-10:2017; sức chịu tải của nền.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-19
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC