Quay trở lại chi tiết bài viết Thực nghiệm ứng xử biến dạng của vùng neo cáp dự ứng lực căng sau dưới tác dụng mất mát lực dự ứng lực Tải xuống tải PDF