Ảnh hưởng của Nanosilica đến cường độ bê tông Geopolymer cốt liệu nhỏ

  • TS PHẠM ĐỨC THIỆN
  • THS TRƯƠNG ĐÌNH TƯỜNG

Tóm tắt

TÓM TẮT:

Bài báo trình bày nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của hàm lượng và cấp độ mịn của phụ gia nanosilica (khi thay thế một phần tro bay) đến cường độ của bê tông geopolymer cốt liệu nhỏ. Nghiên cứu cũng đồng thời được thực hiện để khảo sát ảnh hưởng của thời gian dưỡng hộ nhiệt và tỷ lệ cốt liệu đến cường độ của bê tông. Kết quả thực nghiệm chỉ ra hàm lượng phụ gia nanosilica và tỷ lệ cốt liệu hợp lý để làm gia tăng cường độ của bê tông geopolymer cốt liệu nhỏ.

Từ khóa: Bê tông geopolymer cốt liệu nhỏ; nanosilica; cường độ chịu nén; cường độ chịu kéo.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-07-19
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC