Quay trở lại chi tiết bài viết Nghiên cứu công tác quản lý tiến độ thi công xây dựng tại BQLDA Đầu tư xây dựng huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên giai đoạn 2015-2019 và đề xuất đối với quản lý các dự án hiện nay tại Ban Tải xuống tải PDF