Tổng quan các nhân tố ảnh hưởng đến việc chuyển đổi số phục vụ quản lý xây dựng tại Việt Nam

  • TS NGUYỄN QUỐC TOẢN
  • KS VŨ VĂN PHONG
  • THS NGUYỄN TRUNG LUÂN

Tóm tắt

TÓM TẮT

Để thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và đáp ứng các đòi hỏi của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, nhân tố ảnh hưởng đến việc chuyển đổi số trong ngành Xây dựng cần được xem xét trên khía cạnh dự báo, đề phòng và hạn chế được các yếu tố rủi ro và phát huy các nhân tố tác động đến sự thành công. Từ cách nhìn nhận đó, có nhiều nghiên cứu về nhân tố ảnh hưởng đến việc chuyển đổi số trong ngành Xây dựng được thực hiện nhằm xác định, đánh giá và xử lý. Tại Việt Nam, chuyển đổi số trong ngành Xây dựng bắt đầu được quan tâm nhiều hơn khi hội nhập kinh tế thế giới. Tuy nhiên, trình độ chuyển đổi số vẫn ở trình độ thấp. Bài viết này sẽ tổng quan các nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc chuyển đổi số trong ngành Xây dựng. Kết quả thu được sẽ giúp các nhà khoa học, các nhà quản lý nhận định rõ nhân tố ảnh hưởng đến việc chuyển đổi số trong ngành Xây dựng trên thế giới và Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: Chuyển đổi số; ngành Xây dựng; nhân tố ảnh hưởng; mô hình thông tin công trình.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-07-19
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC