Giới thiệu về Tạp chí

         1. Tôn chỉ mục đích

 • Tạp chí khoa học Đại học Thủ Dầu Một xuất bản bài báo bằng tiếng Việt và tiếng Anh, in 6 kỳ một năm, vào tháng 2, tháng 4, tháng 6, tháng 8, tháng 10 và tháng 12. Tôn chỉ và mục đích của Tạp chí:

 – Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, phát triển nhân lực.

 – Thông tin kết quả nghiên cứu khoa học, hoạt động khoa học của cán bộ, giảng viên, học viên sau đại học, sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một và các   trường đại học trong hệ thống giáo dục Việt Nam.

- Là diễn đàn học thuật của cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một trao đổi kinh nghiệm, giao lưu hội nhập quốc tế trong hoạt động khoa học công nghệ ở bậc đại học.

 • Tạp chí chấp nhận các thể loại bài viết sau:
 • Bài báo công bố kết quả nghiên cứu mới.
 • Báo cáo tổng kết đề tài dự án.
 • Bài báo tổng quan vấn đề nghiên cứu.
 • Bài báo bình luận thông tin khoa học.
 • Bình luận sách.

       2. Thể lệ

 • Tạp chí áp dụng các tiêu chuẩn phản biện theo chuẩn mực tạp chí khoa học quốc tế. Khi bài viết của tác giả đã được biên tập viên kiểm tra về sự phù hợp thì sẽ được phản biện bởi các nhà khoa học độc lập (phản biện kín). Tác giả cần cam kết tôn trọng vấn đề đạo đức trong xuất bản công trình khoa học theo các chuẩn mực quốc tế hiện hành.
 • Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu mới hoặc báo cáo tổng kết đề tài - dự án phải được viết theo cấu trúc: tiêu đề, tác giả, tóm tắt, từ khóa, giới thiệu, cơ sở khoa học và phương pháp nghiên cứu/tổng quan tài liệu và phương pháp nghiên cứu, kết quả, thảo luận, kết luận, lời cảm ơn (nếu có), tài liệu tham khảo, chú thích cuối bài (nếu có). Các loại bài báo khác tác giả có thể nhận được một cấu trúc đề nghị khi tạp chí đặt hàng; trường hợp không phải là bài viết theo đặt hàng, tác giả nên thảo luận với biên tập viên về cấu trúc trình bày trước khi gửi bài đến tạp chí.
 • Các bài báo trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật - công nghệ, kinh tế nên có dung lượng từ 2.500 đến 3.500 từ; các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học quản lý, giáo dục nên có dung lượng 3.000 đến 4.500 từ (bao gồm cả tài liệu tham khảo, chú thích).
 • Mỗi bài báo phải có phần tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh, tối đa 250 từ; tựa bài viết và các từ khóa bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Tạp chí chấp nhận cả hai hình thức trình bày tóm tắt là tóm tắt có cấu trúc và tóm tắt phi cấu trúc. Ngay sau tóm tắt là phần từ khóa với tối đa 5 từ được trình bày theo tứ thứ ABC.
 • Bài báo sử dụng font chữ Times New Roman, cỡ 12, chế độ dòng đơn; được soạn thảo trên phần mềm Microsoft Word hoặc LaTeX (đối với lĩnh vực toán học). Khổ giấy soạn thảo A4, sử dụng chế độ định dạng centimet, trừ lề trái, phải, trên, dưới đều bằng 3cm. Các hình và bảng gắn liền trong nội dung bài viết; cỡ chữ trong bảng từ 8 đến 10.
 • Tạp chí coi trọng việc tác giả bài báo trích dẫn các bộ dữ liệu cơ bản hoặc có liên quan trong bản thảo bài báo bằng cách trích dẫn chúng trong văn bản của bài báo và liệt kê trong danh sách tham khảo ở cuối bài báo. Các tài liệu tham khảo cần trình bày đầy đủ thông tin: tên tác giả, tiêu đề tài liệu, nơi lưu trữ tài liệu, phiên bản (nếu có), năm và chỉ số định danh (nếu có). Trích dẫn trong bài báo thống nhất sử dụng theo quy ước của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ. Tác giả nên tham khảo Hướng dẫn xuất bản của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ, Phiên bản thứ 6. Các bài báo được chấp nhận nếu có tài liệu trích dẫn kiểu khác sẽ được tự động thay đổi thành kiểu APA; các tác giả cần đảm bảo các thông tin trình bày trong thư mục tham khảo phải phù hợp và chính xác.
 • Bài báo được gửi đến tạp chí bằng địa chỉ email: tapchi@tdmu.edu.vn. Tác giả là nghiên cứu sinh hoặc học viên sau đại học, tạp chí khuyến khích khi gửi bài kèm theo một thư cho ban biên tập hoặc thư giới thiệu của một nhà khoa học cùng chuyên ngành với bài viết. Những gì chưa rõ về thể lệ gửi bài, tác giả có thể liên hệ với biên tập viên của tạp chí theo các phương cách: gửi thư điện tử (tapchi@tdmu.edu.vn), gọi điện thoại trực tiếp số +84-0274 382 2518 (122).
 • Tạp chí có thu phí phục vụ cho công tác phản biện với mức là 500.000 đồng/bài.

    3. Liên hệ
         Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Thủ Dầu Một
         Địa chỉ tòa soạn: 06 Trần Văn Ơn, P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
         Liên lạc: Tel.  0274 3822518 (122); Email: tapchi@tdmu.edu.vn