Quay trở lại chi tiết bài viết ỨNG DỤNG KỸ THUẬT MÔ PHỎNG CẤU TRÚC VẬT LIỆU NANO TRÊN HPC, NGHIÊN CỨU CÁC TÍNH CHẤT KHI CHO KALI PHA TẠP SILICENE 1D Tải xuống tải PDF