GIẢI PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ GIẢM THIỂU RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO TẠI VIỆT NAM

  • PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc - Trường Đại học TDTT Bắc Ninh
Từ khóa: Giải pháp, nhận thức, giảm thiểu rủi ro, hoạt động TDTT.

Tóm tắt

Rủi ro là yếu tố luôn song hành trong việc tổ chức các sự kiện nói chung và thể thao nói riêng. Mục đích bài viết là đánh giá thực trạng mức độ quan tâm của các nhóm đối tượng về giảm thiểu rủi ro trong hoạt động TDTT tại Việt
Nam. Bài viết đã khảo sát 638 mẫu nghiên cứu thuộc các nhóm tập luyện, tổ chức sự kiện, quản lý nhà nước, liên đoàn, hiệp hội, …để tìm ra mức độ quan tâm về giảm thiểu rủi ro trong hoạt động TDTT. Trên cơ sở đó, lựa chọn và xây dựng nội dung chi tiết 03 giải pháp nâng cao nhận thức của các nhóm đối tượng về vai trò, tầm quan trọng của quản trị rủi ro trong hoạt động TDTT Việt Nam. Bước đầu kiểm nghiệm lý thuyết các giải pháp đã cho thấy bảo đảm tính phù hợp, có tính khả thi, tính thực tiễn và quản trị rủi ro trong hoạt động TDTT ở Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-05