BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP MÔN TIẾNG ANH NHẰM ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

  • ThS. Nguyễn Thị Mỹ Nga, ThS. Lê Thị Tâm - Trường Đại học TDTT Đà Nẵng
Từ khóa: Biện pháp, chuẩn đầu ra, quản lý dạy học

Tóm tắt

Mục đích nghiên cứu làm rõ một số biện pháp để nâng cao hiệu quả học tập môn tiếng Anh nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra môn học cho sinh viên trường Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng, đồng thời đánh giá thực trạng công tác dạy- học tiếng
Anh và nêu rõ những vấn đề còn hạn chế, tồn tại trong quản lý dạy học môn học này từ những năm học trước đây.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-05