ĐÁNH GIÁ CÁC HIỆU ỨNG TÂM LÝ VỀ HỨNG THÚ HỌC TẬP GIÁO DỤC THỂ CHẤT CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

  • Đào Ngọc Minh, Cao Duy Chương Khoa Giáo dục Thể chất; Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; Email: dnminh@uneti.edu.vn
Từ khóa: Tâm lý thể thao; nhu cầu tâm lý; sở thích tình huống; tham gia học tập; Giáo dục Thể chất.

Tóm tắt

Nghiên cứu sử dụng Thang đo nhu cầu tâm lý cơ bản, sở thích tình huống và mức độ tham gia học tập được sử dụng để đánh giá các vấn đề tâm tâm lý liên quan đến hứng thú học môn Giáo dục Thể chất của sinh viên Trường Đại học
Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. Kết quả cho thấy nhu cầu tâm lý cơ bản, sở thích tình huống có mối tương quan tích cực cao với sự tham gia học tập; Sở thích tình huống có tác động trung gian một phần giữa nhu cầu tâm lý cơ bản và sự tham gia học tập. Trong giảng dạy Giáo dục Thể chất, sự hài lòng về tính tự chủ, năng lực, tính phù hợp có thể thúc đẩy sự sẵn sàng tham gia, khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng trong giờ học Giáo dục Thể chất của sinh viên, tạo môi trường tốt để hình thành các hoạt động học tập lâu dài. Ngoài việc quan tâm đến tính mới lạ, phù hợp, phương pháp dạy, hình thức tổ chức, các sinh viên còn cần quan tâm đến đặc tính chú ý với yếu tố mới để thỏa mãn trải nghiệm.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-05