ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SỨC MẠNH TỐC ĐỘ CỦA NAM VẬN ĐỘNG VIÊN ĐỘI TUYỂN ĐIỀN KINH CHẠY CỰ LY 100M TRUNG TÂM TDTT THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, TP. HỒ CHÍ MINH

  • TS. Đoàn Kim Bình, ThS Trần Thụy Ngọc Minh, ThS Võ Quang Trung - Trường Đại học Sư phạm TP.HCM; Email: kimbinhdoan@gmail.com
Từ khóa: Sức mạnh tốc độ, vận động viên điền kinh, Trung tâm Thể dục Thể thao thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Tóm tắt

Qua bốn bước đảm bảo tính logic và có cơ sở khoa học, nghiên cứu đã xác định được 14 test có đủ độ tin cậy và tính thông báo cao với r= 0.78 – 0.95 ứng với P<0.05 dùng để đánh giá thực trạng sức mạnh tốc độ của nam VĐV đội tuyển
điền kinh chạy 100m. Kết quả ứng dụng các test đánh giá được thực trạng sức mạnh tốc độ của nam VĐV đội tuyển điền kinh chạy 100m, đã cho kết quả cả 14/14 test đều có hệ số biến thiên Cv% = 0.95% – 8.19% < 10%, chứng tỏ thành tích của nam vận động viên đội tuyển điền kinh chạy cự ly 100m Trung tâm Thể dục Thể thao thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh tương đối đồng đều, và có sai số tương đối ε = 0.01–0.04 < 0.05 nên đảm bảo tính đại diện của tập hợp mẫu

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-05