NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SỨC MẠNH TỐC ĐỘ CHO NAM SINH VIÊN BÓNG RỔ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

  • PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng, Trương Chí Vỹ - Đại học Đà Nẵng; Email: thanhtungnguyen1975@yahoo.com.vn
Từ khóa: Đại học Đà Nẵng; Sức mạnh tốc độ; Nam sinh viên Bóng rổ; Xây dựng bảng điểm; bảng phân loại sức mạnh tốc độ

Tóm tắt

Bằng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy trong nghiên cứu khoa học Thể dục thể thao, đề tài đã tiến hành lựa chọn các test đánh giá, xây dựng bảng điểm, bảng phân loại và tiến hành phân loại sức mạnh tốc độ cho nam sinh
viên Bóng rổ của Đại học Đà Nẵng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-05