XÂY DỰNG THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ SỰ CÂN ĐỐI VỀ THỂ HÌNH CỦA NỮ 22-30 TUỔI, QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  • Đào Chánh Thức - Trường Đại học An Giang,Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Trần Thanh Dũng - Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
Từ khóa: thể hình, tiêu chuẩn, chiều cao, kích thước cân đối

Tóm tắt

Phát triển cân đối của cơ thể con người vừa là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành Thể dục thể thao ở mỗi nước trên thế giới và là nhu cầu của mỗi cá nhân, đặc biệt là phụ nữ. Do đó, thể hình thế nào được xem là cân đối?
Để trả lời cho câu hỏi, nghiên cứu này bước đầu xây dựng thang điểm đánh giá cho từng chỉ tiêu thể hình cơ bản của phụ nữ tuổi 22-30 tuổi, quận 5 - Thành phố Hồ Chí Minh, gồm 7/9 chỉ tiêu thể hình. Đồng thời cũng xây dựng tiêu chuẩn đánh giá sự cân đối về thể hình phụ nữ thông qua tỷ lệ giữa vòng 2 với các chỉ số như: chiều cao đứng, vòng 1 và vòng 3. Nghiên cứu sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy trong lĩnh vực khoa học thể thao để kiểm tra đánh giá. Từ đó giúp người tập biết chuẩn các vòng cần có để tập luyện trên cơ sở chiều cao của mình.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-05