NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KỸ THUẬT ĐÁNH CẦU CAO SÂU CHO NỮ SINH VIÊN CÂU LẠC BỘ CẦU LÔNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

  • ThS Dương Thị Thảo - Trường Đại học Lâm nghiệp; ThS Phạm Thế Hoàng - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Từ khóa: Bài tập đánh cầu cao sâu, nữ sinh viên, trường Đại học Lâm nghiệp.

Tóm tắt

Thông qua quá trình nghiên cứu chúng tôi đã lựa chọn được 16 bài tập được chia làm 3 nhóm để bổ trợ phát triển và nâng cao hiệu quả kỹ thuật đánh cầu cao sâu cho nữ sinh viên Câu lạc bộ Cầu lông trường Đại học Lâm nghiệp bao gồm:
Nhóm bài tập phát triển thể lực: 5 bài tập; nhóm bài tập hoàn thiện kỹ thuật: 5 bài tập; nhóm bài tập phối hợp: 6 bài tập. Qua thời gian thực nghiệm 3 tháng đã xác định được hiệu quả rõ rệt của các bài tập đã lựa chọn trong việc nâng cao hiệu quả kỹ thuật đánh cầu cao sâu cho nữ sinh viên câu lạc bộ Cầu lông thể hiện ở sự khác biệt về các test kiểm tra ttính > tbảng = 2,101 ở ngưỡng xác suất P ˂ 0,05 góp phần nâng cao thành tích trong quá trình học tập.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-05