Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại một số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

  • Khánh Đào Văn
  • Nga Nguyễn Thị
Từ khóa: Đấu giá quyền sử dụng đất, Dự án, Giá đất, Giải pháp

Tóm tắt

Nghiên cứu, đánh giá việc thực hiện các quy định trong đấu giá quyền sử dụng đất tại 02 dự án; đánh giá chất lượng công tác đấu giá quyền sử dụng đất thông qua các tiêu chí cụ thể nhằm rút ra kết luận về công tác đấu giá quyền sử dụng đất từ đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sử dụng đất đai. Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng gồm: thu thập số liệu, chọn điểm nghiên cứu, điều tra số liệu sơ cấp và thống kê, tổng hợp xử lý số liệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Hội đồng đấu giá thực hiện đúng quy chế đấu giá QSDĐ; phần lớn ý kiến đánh giá của người dân cho rằng phương án đấu giá được công khai, minh bạch; thông tin về lô đất rõ ràng; giá khởi điểm, bước giá phù hợp quy chế đấu giá theo quy định của Nhà nước. Để nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu vực nghiên cứu cần thực hiện các giải pháp chính như công khai minh bạch các lô đất đưa ra đấu giá, quy hoạch đúng vị trí khu đất, xác định giá khởi điểm phù hợp hơn với giá thị trường và nghiên cứu áp dụng phương thức đấu giá công khai mỗi lô đất.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-05-03