Quay trở lại chi tiết bài viết Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại một số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội Tải xuống tải PDF