Một số vấn đề về thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự

  • ThS. Nguyễn Hoài Nam
Từ khóa: Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử, vụ án hình sự

Tóm tắt

Thực hành quyền công tố (THQCT) và Kiểm sát xét xử (KSXX) vụ án hình sự là một khâu công tác quan trọng thực hiện chức năng của ngành Kiểm sát nhân dân. Với mong muốn đóng góp nâng cao chất lượng công tác trên, tác giả bài viết phân tích góp phần làm sáng tỏ hơn những vấn đề lý luận và đề xuất hoàn thiện pháp luật về THQCT và KSXX vụ án hình sự.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-03