Một số vấn đề về thực hành quyền công tố trong tố tụng hình sự Việt Nam hiện nay

  • ThS. Vũ Đức Hạnh
Từ khóa: Thực hành quyền công tố, tố tụng hình sự, Viện kiểm sát nhân dân.

Tóm tắt

Bài viết khái quát một số vấn đề về hoạt động thực hành quyền công tố trong lĩnh vực tố tụng hình sự ở Việt Nam hiện nay, từ đó đưa ra những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng của hoạt động này.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-03