Quyền riêng tư của cá nhân và các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt

  • Võ Hồng Phượng
  • Võ Minh Kỳ
Từ khóa: Quyền riêng tư, biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt

Tóm tắt

Quyền riêng tư của cá nhân là một quyền được ghi nhận và bảo vệ bởi pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam. Việc áp dụng các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt trong tố tụng hình sự là một sự giới hạn quyền riêng tư nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa quyền cá nhân và lợi ích xã hội. Tuy nhiên, các quy định hiện hành về biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt đang tiềm ẩn những rủi ro xâm phạm đến quyền riêng tư của cá nhân. Bài viết phân tích quyền riêng tư của cá nhân và mối liên hệ với biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt, cũng như các hạn chế của các biện pháp này có thể dẫn đến sự lạm quyền xâm phạm đến quyền riêng tư và đưa ra kiến nghị hoàn thiện.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-03